Политика за защита на личните данни

I. Данни за администратора на лични данни:

Администратор на личните данни на потребителите на уеб сайт http://yotovstone.com/ е ЙотовСтоун ЕООД, адрес: гр. Мездра, ул. „Раковски“  № 8, Идентификационен номер по ДДС: BG106509076.

II. Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора на уеб сайта:

·  При изпращане на запитване през контактната форма на сайта потребителят въвежда данни за: име, телефон и имейл адрес

·  Уеб сайтът също така събира и съхранява информация посредством бисквитки (cookies) и други сходни технологии съгласно политиката за бисквитките.

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:

·  Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с отправени запитвания

·  Подобряване на потребителското изживяване


IV. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Това може да включва:

·  мерки за защита на уебсайта и потребителите на yotovstone.com срещу кибератаки;

·  мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

·  мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.


V. Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане (например търговски и данъчни периоди). След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.


VI. Права на потребителя

Потребителите имат следните права, свързани с обработката на личните му данни, предоставени на yotovstone.com:

·  да изисква потвърждение, че ние обработваме личните му данни;

·  да предоставим копие от тези данни;

·  да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили данни и др.

·  коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови неточни или непълни лични данни;

·  изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни единствено в следните случаи:

  • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
  • потребителят е oтеглил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
  • упражнява законно право на възражение; или
  • те са били незаконно обработвани; или
  • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква:

  • за да се изпълни законово задължение; или
  • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

За да упражни правата си, потребителят може да се свърже с yotovstone.com като използва данните за контакт, посочени по-горе. Отговор на всички валидни искания, предявени към yotovstone.com ще бъде даван в рамките на 30 дни освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

·  Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако:

  • обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;

и

  • обработването се извършва с автоматично средство.

·  Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;

Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за целите на директния маркетинг без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

·  Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.


VII. Други данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

Когато посещавате нашия уеб сайт единствено с цел информация – например без да имате регистрация, ние събираме информация единствено от вашия браузър. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме следната информация, необходима за да можем технически да Ви показваме нашия уеб сайт:

·  дата и време на посещение;

·  количество данни, изпратено в байтове;

·  източник на посещението;

·  използван браузър;

·  операционна система;

·  ИП адрес.