Инвестиционно предложение за разработване на находище

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованото население и общественост:

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за извършване на оценка въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

„Йотов Стоун“ ЕООД информира,

че има следното инвестиционно предложение: „Разработване по открит начин на находище на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“, в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца“

В резултат на извършените геолого-проучвателни работи по Разрешение № 408/24.09.2015 г. /ДВ бр. 79/13.10.2015 г/ и сключен договор с Министерство на Енергетиката от 02.12.2015 г са изчислени геоложки запаси и ресурси от варовик в находище „Равнище-2“, участък „Централен“ и участък „Източен“.

Местоположение: На 1,7 km североизточно от с. Върбешница и на 2,5 km северозападно от с. Горна Кремена.

Заявената концесионна площ, включваща площта на находището и всички площи, необходими за осъществяването на дейността, е в размер на 248 638,7 m2 (~ 24,9 hа) и попада в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница.

Инвестиционното предложение е ново. То е свързано с плана за земеразделяне на с. Горна Кремена и с. Върбешница дотолкова, доколкото за имотите, попадащи в концесионната площ, ще бъде извършена смяна на предназначението.

По-подробна информация за ИП е на разположение в офиса на „Йотов Стоун“ ЕООД, Главен път Е-79 (входа за гр. Мездра от София), срещу бензиностанцията на „Лук Ойл“ .

За контакти и изразяване на становища: в офиса на фирмата или на телефон: 910/92721,      факс: 910/92720, e-mail: yotovstone@gmail.com

Дата: 20.02.2017 г.